Paradigmes psicològics de l'ensenyament aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Paradigmes psicològics de l'ensenyament aprenentatge by Mind Map: Paradigmes psicològics de l'ensenyament aprenentatge

1. CONDUCTISME

2. CONSTRUCTIVISME

3. CONGNITIVISME

4. INTERACCIONISME SIMBÒLIC

5. Autors representatius: John B Watson i Frederic Skinner

6. ROL DE L'ALUMNE: receptor passiu ROL DEL DOCENT: modificador de la conducta de l'alumne

7. MODEL ESTÍMUL-REPOSTA

8. Aprenentatge associatiu

9. TECNOLOGIA I APLICACIONS DIGITALS

10. MODEL DE PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ

11. ROL DE L'ALUMNE: processador actiu en la reestructuració del coneixement ROL DEL DOCENT: contextualitza les experiències per fer implícita la relació entre la nova informació i la prèvia.

12. Autors representatius: Jerome Bruner, David Ausubel, Robert Gagné, Jean Piaget, Lev Vigotski, Howard Gardner.

13. Aprenentatge per transmissió

14. TECNOLOGIA I APLICACIONS DIGITALS

15. MODEL DE TEORIES CONSTRUCTIVISTES

16. Aprenentatge per mitjà de la reestructuració d'estructures, esquemes

17. Autors representatius: David Ausubel, Jean Piaget, Lev Vigotski

18. ROL DE L'ALUMNE: Dinàmic i actiu. Construeix els aprenentatges per sí mateix i en interacció amb els demès. ROL DEL DOCENT: Guia. Aporta recursos que actuen com a bastida entre el que l'alumne sap i el que vol aprendre.

19. TECNOLOGIA I APLICACIONS DIGITALS

20. Autor representatiu: George Herbert Mead

21. CORRENT DE PENSAMENT MICROSOCIOLÒGIC

22. Aprenentatge: el significat sorgeix de la interacció social

23. TECNOLOGIA I APLICACIONS DIGITALS

24. ROL DE L'ALUMNE: proactiu i responsable. fa ús d'internet i de les xarxes socials per construir el seu aprenentatge col·laborativament amb els altres. ROL DEL DOCENT: Docent en línia que gestiona, dinamitza, avalua i supervisa l'aprenentatge en linia. Ofereix eines i situacions per aprendre.

25. Introducció de programes que permeten la construcció del coneixement a través de la interacció social

26. WEB 2.0

27. Twitter

28. Facebook

29. Aplicacions que permeten la construcció del coneixement per sí mateix refelxionant, interaccionant, etc

30. Aula invertida

31. wikis

32. blogs

33. Programes que permeten que els alumnes donin respostes no només a partir d'idees prèvies si no també resolent problemes i prenent decisions

34. hot potatoes

35. mapas mentales

36. Activitats repetitives. Els alumnes troben la resposta basada en els estímuls que presenta i això els porta a l'obtenció duna recompensa

37. EAO (ensenyament assistit per ordinador)

38. tests linials

39. Alumne passiu que no participa de la construcció del seu aprenentatge. Docents que subministren el coneixement.

40. CONNECTIVISME

41. Autors representatius: George Siemens i Stephen Downes

42. MODEL CONNEXIÓ

43. ROL DE L'ALUMNE: Actiu. Construeix els aprenentatges en interacció amb els demès.: aprenentatge col·laboratiu. ROL DEL DOCENT: Guia. Gestiona, dinamitza, avalua i supervisa l'aprenentatge en linia. Ofereix eines i situacions per aprendre

44. TECNOLOGIA I APLICACIONS DIGITALS

45. Aprenentatge per mitjà de la interacció idees i experiències

46. web 2.0

47. MOOC/NOOC

48. e-Learing

49. Inclusió de les TIC en un sentit més ampli i a travès d'entorns virtuals

50. Alumnes actius que participen de la construcció del propi aprenentatge. Docents guies que donen suport al procès d'aprenentatge.