Quản Lý Thời Gian

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản Lý Thời Gian by Mind Map: Quản Lý Thời Gian

1. 6.Đừng tạo ra multitasking

2. 1.Xác định và làm chủ mục tiêu

3. 2.Đưa ra danh sách việc cần làm

4. 3.Sắp xếp công việc

5. 4.Tính kĩ luật và thói quen

6. 5.Đặt ra deadline và áp lực

7. 7.Biết cách nói không

8. 8.Không Trì hoãn