Tạo một page mới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tạo một page mới by Mind Map: Tạo một page mới

1. Làm baner conver

1.1. Thuê ai?

1.2. Nhờ ai?

1.3. Có tự làm được không?

2. Bổ sung thông tin cơ bản

2.1. Địa chỉ shop?

2.2. Số điện thoại

2.3. Bài viết cơ bản

3. Thêm ctv vào page

4. Thêm ctv vào pancake

4.1. Thêm tin nhắn mẫu

4.2. Đồng bộ thẻ

4.3. Cài đặt bot