Mô hình TMĐT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mô hình TMĐT by Mind Map: Mô hình TMĐT

1. Kỹ thuật(02 nhân sự)

1.1. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

1.2. Hỗ trợ các bộ phận trong quá trình hoạt động

1.3. Thống kê, báo cáo

2. Kinh doanh(02 nhân sự)

2.1. Marketing

2.2. Làm việc với các đối tác thanh toán, vận chuyển, các cơ sở SXKD

3. Hỗ trợ, chăm sóc KH(03 nhân sự)

3.1. Giải quyết tranh chấp trong giao dịch

3.2. Duyệt CSSXKD

3.3. Duyệt tin cung cầu

3.4. Hỗ trợ người dùng khai thác dịch vụ

3.5. Kiểm duyệt các thông tin phản ánh, đánh giá của người dùng