สาเหตุของปัญหาขยะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สาเหตุของปัญหาขยะ by Mind Map: สาเหตุของปัญหาขยะ

1. วิธีการจัดการขยะ

1.1. ขาดความรู้ ความสามารถในการจัดการขยะ

1.2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้

1.3. การวางแผนในการคัดแยกขยะยังไม่รัดกุม

1.4. งบประมาณในการจัดการขยะไม่เพียงพอ

2. อุปกรณ์ในการจัดการ

2.1. ถังขยะ

2.1.1. ไม่เพียงพอ

2.1.2. ไม่ได้มาตรฐาน

2.1.3. เสื่อมสภาพ ชำรุด

2.1.4. ไม่มีการแยกประเภทของขยะที่ชัดเจน

2.2. รถเก็บขยะ

2.2.1. มีไม่เพียงพอ

3. วัสดุในการบริโภค

3.1. บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ยาก

3.2. มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเกินความจำเป็น

3.3. มีร้านค้าที่ใช้วัสดุย่อยสลายได้ง่ายจำนวนน้อย

3.4. มีการใช้ถุงพลาสติกในปริมาณมาก

4. พฤติกรรมการบริโภค

4.1. ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้ง

4.2. ขาดจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

4.3. ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา

4.4. มีการบริโภคเกินความจำเป็น

5. ข้อจำกัดของพื้นที่ในการจัดการ

5.1. พื้นที่ในการจัดการขยะไม่มีความเหมาะสม

5.2. อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีกลิ่นเหม็น

5.3. พื้นที่ในการจัดการขยะไม่เพียงพอ