การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. เนื้อหา ความรู้

1.1. วิชาหลัก

1.1.1. การอ่าน การเขียน การคำนวณ

2. คุณลักษณะ

2.1. ด้านการทำงาน ปรับตัว ความเป็นผู้นำ

2.2. ด้านการเรียนรู้ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง

2.3. ด้านศีลธรรม การเคารพผู้อื่น ความซื้อสัตย์ สำนักในความเป็นพลเมือง

3. ทักษะ

3.1. การเรียนรู้และนวัตกรรม- การคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การสื่อสารร่วมกับผู้อื่น

3.2. ชีวิตและการทำงาน การปรับตัว การเข้าสังคม การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

3.3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี