Training Scrum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Training Scrum by Mind Map: Training Scrum

1. Phần 1 - Phần 1: Giới thiệu Agile

1.1. Sự ra đời

1.2. Tuyên ngôn Agile

1.3. 12 nguyên lý agile

2. Buổi 1 - Phần 2: Framework Scrum

2.1. Scrum là gì?

2.2. Lợi ích khi áp dụng scrum

2.3. 5 giá trị của scrum

2.4. Các trụ cột của scrum

2.5. Các vai trò trong scrum

2.6. Các tạo tác trong scrum

2.7. Các sự kiện trong scrum

2.8. Time box

2.9. Scrum but

3. Buổi 2 - Phần 3: Scrum Team

3.1. Team tự tổ chức và liên chức năng

3.2. Các giai đoạn phát triển của Scrum team

3.3. Các vai trò trong Scrum team

3.3.1. Development team

3.3.2. Product Owner

3.3.3. Scrum Master

3.4. Các dấu hiệu của Scrum team hiệu năng cao

3.5. Các rối loạn của scrum team

4. Buổi 2 - Phần 4: Làm bài test