Thủy triều

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thủy triều by Mind Map: Thủy triều

1. Khái niệm

1.1. là hiện tượng giao động thường xuyên , có chu kì của các khôi nước trong biển và đại dương

1.2. Thủy triều lên cao nhất : triều cường

1.3. Thủy triều xuống thấp nhất : triều kém

2. Nguyên nhân

2.1. lực hút mặt trăng( chủ yếu )

2.2. Lực hút mặt trời

3. Đặc điểm

3.1. Triều cường

3.1.1. Mặt trăng và mặt trời , trái đất thẳng hàng

3.1.1.1. Mùng 1 âm lịch

3.1.1.2. 15 âm lịch

3.2. Triều kém

3.2.1. Mặt trăng , mặt trời và trái đất ở vị trí vuông góc

3.2.1.1. Ngày 8 âm lịch

3.2.1.2. 23 âm lịch