ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน Local Area Network : LAN

1.1. เชื่อมโยงเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.3. รับส่งข้อมูลไกลาุด 100 m

1.4. เชื่อมต่อ Client - server

1.5. ความสามารถในการทำงานของระบบถูกกำหนดไว้ที่เครื่อง Server

2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเขือข่าย แมน Metropolitan Area Network : MAN

2.1. สื่อสารได้ไกลกว่าเครือข่ายถ้องถิ่นแต่น้อยกว่าเครือข่ายประเทศ

2.2. รับส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.3. ครอบครุมทุกพื้นที่หรือจังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน Wide Area Network : WAN

3.1. ระโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร ระหว่างเมืองเมือง หรือระหว่างประเทศ

3.2. เชื่อมต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย Wireless Local Area Network : WLAN

4.1. เป็นเทคโนโลยีที่สามารถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

4.2. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

4.3. ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้าน ภูมิศาสตร์

5. รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. Peer - To - Peer

5.1.1. เชื่อมต่อเครือข่ายโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์

5.1.2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความเท่าเทียมกัน

5.1.3. เหมาสำหรับการใช้งานด้านความเร็ว

5.1.4. ติดตั้งง่าย ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน