ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ เครือข่าย  คอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่าย เเลน (Local Area Network : LAN)

1.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงด้วย

1.3. รับ - ส่งข้อมูลได้ไกลสุด 100 เมตร

1.4. เชื่อมต่อเเบบ Client - Server

1.5. ความสามารถในการทำงานของระบบถูกกำหนดไว้ที่เครื่อง Server

2. เคื่อข่ายระดับเมือง หรือเครือข่าย เเมน (Metropoliten Area Network : MAN)

2.1. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น เเต่น้อยกว่าเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. รับ - ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.3. ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่าย เเวน (Wide Area Network : WAN)

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ

3.2. เชื่อมต่ระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย (Wireless Local Area Network : WLAN )

4.1. เทคโนโลยีเครือไร้สาย

4.2. เป็นเทคโนโลยีที่สามารถขยายเครือข่ายเเบบสัญญารได้

4.3. ใช้ติดตั้งบบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์