ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน(Local Ares Netork :LAN)

1.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.3. รับ-ส่งข้อมูลไกลสุด 100 เมตร

1.4. เชื่อมต่อแบบ Client-Server

1.5. ความสามารถในการทำงานของระบบถูกกำหนดไว้ที่เครื่อง Server

2. เครือข่ายระดับเมืองหรือเครือข่ายแมน(Metropolitan Area Network :MAN)

2.1. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่นแต่น้อยกว่าเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. รับ-ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโกเมตร

2.3. ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดัยประเทศ(Wide Area Network:WAN )

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ

3.2. เชื่อมต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อสาร

4. เครือข่ายไร้สาย(Wireless Local Area Network :WLAN )

4.1. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

4.2. เป็นเทคโนโลยีที่สามรถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

4.3. ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรค์ทางด้านภมูิศาสตร์

5. ประโยชน์ของเครือข่ายไร้สาย

5.1. มีความคล่องตัวสูง

5.2. ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

5.3. ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย

5.4. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

5.5. สามารถช่วยปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม