Osnovne informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnovne informatike by Mind Map: Osnovne informatike

1. Način obrade podataka

1.1. Ručna obrada

1.1.1. Abak

1.2. mehanička obrada

1.2.1. pascalina

1.3. elektromehanicka obrada

1.3.1. colossus

1.4. elektronička obrada

1.4.1. altair

2. Osnovni pojmovi

2.1. podatak

2.2. informacija

2.3. informatika

2.4. informacijska znanost

2.5. računalstvo

2.6. dokument

2.7. publikacija

2.8. ISBN

2.9. sklopovlje

2.10. programska potpora

3. 1.generacija

3.1. elektronska cijev

4. 2.generacija

4.1. tranzistor

5. 3.generacija

5.1. integrirani krug

6. 4.generacija

6.1. visoko integrirani krug

7. 5.generacija

7.1. mikroprocesor

8. 6.generacija

8.1. biočipovi i umrežena računala

9. brojevni sustav

9.1. dekadski brojevni sustav

9.2. binarni brojevni sustav

9.3. oktalni i hekadeksadski

10. Bit

10.1. najmanja jedinica koju računalo može prepoznati

11. Bajt

11.1. 8 bitova

11.2. eng.byte

12. Računalna periferija

12.1. centralna jedinica

12.2. ulazne jedinice

12.3. izlazne jedinice

12.4. ulazne-izlazne jedince

12.5. mediji za pohranu podataka