การจำและการลืม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำและการลืม by Mind Map: การจำและการลืม

1. ความหมาย

1.1. กระบวนการทางปัญญาที่บุคลคงสภาพการรับรู้ที่ผ่านมา

2. ประเภทของความจำ

2.1. ความจำภาษา

2.1.1. การบรรจุข้อมูลต่างๆลงสมอง

2.1.2. เช่นความรู้ ตรรกะ เหตุผล สำนวน กฎ ทฤษฎี

2.1.3. ผู้ใช้: ครู อาจารย์ นักข่าว นักกฎหมาย นักวิจัย

2.2. ความจำเหตุการณ์ สถานที่ ตำแหน่ง

2.2.1. การบรรจุข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า สำคัญ

2.2.2. เช่น เหตุการคับขัน กิจกรรมรับน้อง วินาทีประกาศผลสอบ ประสบการณ์เที่ยวต่างประเทศครั้งแรก

2.2.3. ผู้ใช้: นักเดินเรือ ตำรวจ วิศวกร นักประวัติศาสตร์

2.3. ความจำกระบวนการกลไก * จำนานสุด

2.3.1. การบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว การปฏิบัติจริง กลไก ท่าทางลีลา ขั้นตอน เป็นจังหวะ

2.3.2. การปรุงอาหาร การรีดผ้า การใช้บัตร ATM

2.3.3. ผู้ใช้: นักกีฬา แอโรบิค นักฟ้อนรำ นักบัลเลย์ โยคะ หมอผ่าตัด ช่างซ่อม

2.4. ความจำอารมณ์

2.4.1. บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ยึก อารมณ์ ทั้งทางบวก และทางลบ

2.4.2. จำที่ทะเลาะกับเพื่อน จำขณะเรียนแล้วมีความสุข

2.4.3. มีอิทธิพลเหนือความจำอื่น เป็ฯเส้นทางสู่การเก็บข้อมูลอื่นที่ถาวร

3. ลักษณะของความจำ

3.1. ทำงานได้เร็ว ประยุกต์ ผสมผสาน ใช้มโนทัศน์ที่มีอยู้แล้วในตนเอง

3.2. เกิดขึ้นเพราะการรับข้อมูลของบุคคล

3.3. ประสิทธภาพขึ้นอยู่กับการจัดระบบข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล

3.4. เกี่ยวกับอายุ

4. กระบวนการจำ

5. วิธีประเมินความจำ

6. การสร้างประสิทธิภาพในการจำ

7. ความจำเกี่ยวอารมณ์

8. สารสนเทศน์เกี่ยวกับความจำ

9. การลืม

10. ทฤษฎีการลืม

11. ประโยชน์ของการจำและการลืม

12. เทคนิคการจำ

13. อุปสรรคของการจำ