สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ เพื่อ การศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ เพื่อ การศึกษา by Mind Map: สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์  เพื่อ  การศึกษา

1. สื่อวิทยุ

1.1. ความหมายของสื่อวิทยุ

1.1.1. อุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดและบันทึกเสียง ของผู้สอนและเสียงอื่นๆ เพื่อจุดมุ่งหมายของ การเรียนการสอน โดยมีลักษณะเฉพาะคือ สื่อที่ใช้ หูในการสัมผัสโดยการรับฟงั เพื่อความเข้าใจ รับรู้ ถึงจุดมุ่งหมายของการผลิตสื่อนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สื่ออนาล็อก และสื่อดิจิตอล

1.2. วัตถุประสงค์ของการผลิตรายการสื่อวิทยุหรือสื่อเสียง

1.2.1. เพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบ เพื่อการศึกษาเพื่อความบันเทิง เพื่อการชักจูงใจหรือเสนอแนะ

1.3. ลักษณะเฉพาะที่สำคัญ

1.3.1. -แบบ Analog ภาพและเสียงขึ้นอยู่กับความแรง ของคลื่นสัญญาณที่ส่งมา -แบบ Digital ภาพและเสียงคงที่ คมชัด

1.4. รูปแบบของไฟล์เสียงดิจิตอล

1.4.1. 1.ไฟล์wave (.wav) เป็นไฟล์มาตรฐานที่ใช้กับ Windows มีคุณภาพเสียง ที่ดีและสามารถกำหนดลักษณะของเสียงได้หลากหลาย 2.ไฟล์mp3(.mp3) ข้อมูลในไฟล์ถูกบีบอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพ ไว้ใกล้เคียงต้นฉบับ ไฟล์ MP3 ได้รับความนิยมมาก สำหรับการบันทึกเพลง 2.ไฟล์wmv (.wmv) เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่มีการบีบอัดดีกว่า ท าให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่า mp3

2. สื่อโทรทัศน์

2.1. ประเภทของโทรทัศน์

2.1.1. 1. รายการโทรทัศน์เพื่อการค้า เป็ นรายการเพื่อความบันเทิงและโฆษณา 2. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็ นรายการเพื่อความรู้ทั่วไปในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำกัดความรู้ของผู้ชม หรือ เจาะจงเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็ นการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เช่นรายการ กบนอกกะลา รายการ ดอร่า สาวน้อยผจญภัย 3. รายการโทรทัศน์เพื่อการสอน เป็นรายการที่จัดขึ้นตามหลักสูตรทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน เพื่อ เสนอบทเรียนแก่ผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.2. ความหมายของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2.2.1. โทรทัศน์เพื่อการ ศึกษา เป็นการใช้โทรทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาโดยการนำเอารูปแบบและเทคนิคของสื่อโทรทัศน์มา ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะ การเรียนการสอน

2.3. โทรทัศน์เพื่อการศึกษา