TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI by Mind Map: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

1. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA

1.1. ĐỊNH NGHĨA VỀ VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI

1.1.1. Gía trị vật chất + Gía trị tinh thần = VĂN HÓA

1.1.2. Xây dựng

1.1.2.1. Tâm lý

1.1.2.2. Luân lý

1.1.2.3. Chính trị

1.1.2.4. Xã hội

1.1.2.5. Kinh tế

1.2. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC VÂN ĐỀ CHUNG CỦA VĂN HÓA

1.2.1. Vị trí và vai trò của văn hóa

1.2.2. Tính chất của nền văn hóa

1.2.2.1. Dân tộc

1.2.2.2. Khoa học

1.2.2.3. Đại chúng

1.2.3. Chức năng của văn hóa

1.3. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍNH MINH VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA VĂN HÓA

1.3.1. Văn hóa giáo dục

1.3.2. Văn hóa văn nghệ

1.3.3. Văn hóa đời sống

1.3.3.1. Đạo đức mới

1.3.3.2. Lối sống mới

1.3.3.3. Nếp sống mới

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

2.1. QUAN ĐIỂM VỀ VAI TRÒ VÀ SỨC MẠNH CỦA ĐẠO ĐỨC

2.1.1. Hình thái ý thức xã hội

2.1.2. Quy tắc chuẩn mực

2.1.3. Hành vi đạo đức

2.2. QUAN ĐIỂM VỀ NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

2.2.1. Trung với nước, hiếu với dân

2.2.2. Cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.3. Thương yêu con người, sống có tình nghĩa

2.2.4. Có tinh thần quốc tế trong sáng

2.3. QUAN ĐIỂM VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

3.1. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI

3.1.1. Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể

3.1.2. Con người cụ thể, lịch sử

3.1.2.1. Nghĩa rộng

3.1.2.2. Nghĩa hẹp

3.1.3. Bản chất của con người mang tính xã hội

3.2. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CON NGƯỜI

3.3. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI