ESTRUCTURA MUSICAL BÀSICA:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ESTRUCTURA MUSICAL BÀSICA: by Mind Map: ESTRUCTURA MUSICAL BÀSICA:

1. INTRODUCCIÓ/INICI

1.1. Opcional:

1.1.1. És el fragment musical de carácter introductor. La función es mostrar les elements musical (ritme, temps, melodía, característiques...) per introduir-nos a l'ambient i carácter de la cançó.

1.1.1.1. bnm

2. Seccions / Desenvolupament

2.1. Estrofas principals:

2.2. Son les parts de la cançó que coincideixen en la música pero canvia la lletra en cada una d'ellas. Normalmente serveixen per narra la historia.

2.2.1. Estribillo:

2.2.2. Es una part de la cançó que es repeteix entre les estrofes.Sempre tenen la mateixa musica i lletra. Sol ser enganxosa perquè així es memoritzi més ràpidament.

2.2.2.1. Altres estrofes:

2.2.2.1.1. En algunas cançons apareixen noves estrofes amb diferent ritme, melodía, etc. Encara que normalment estan basadas en alguna secció de la cançó.

2.3. Interludi:

2.3.1. Moltes vegades hi ha fragments instrumentals entre les seccions. Això és diu Interludi.

3. CODA/FINAL

3.1. Opcional:

3.1.1. Conclusió de la cançó. Fragment musical instrumental que posa fi a la cançó basada en els motius melòdics, rítmics, etc. És el punt final amb caràcter conclusiu.

3.1.1.1. fghjk