นวัตกรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง by Mind Map: นวัตกรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

1. การนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์เข้าด้วยกัน

2. การประดิษฐ์เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. เป็นสิ่งใหม่ๆที่ต้องได้รับการพัฒนา

4. มีความเเปลกใหม่

5. เกิดความสะดวกสบาย

6. เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์