Методика викладання у вищій школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика викладання у вищій школі by Mind Map: Методика викладання у вищій школі

1. Завдання методики викладання у вищій школі

1.1. визначення актуальних проблем, пов’язаних з методикою викладання у вищій школі в умовах сучасного розвитку суспільства та шляхів розв’язання

1.2. формування досвіду аналізу та розв’язання педагогічних проблем, що виникають у педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу

1.3. відбір і систематизація форм, методів і прийомів організації навчальновиховної діяльності у вищому навчальному закладі

1.4. відбір і систематизація форм, методів і прийомів організації навчальновиховної діяльності у вищому навчальному закладі

1.5. формування умінь та навичок використання у навчально-виховному процесі вищої школи сучасних мультимедійних технологій

1.6. формування професійно-педагогічної спрямованості особистості викладача вищого навчального закладу

1.7. розвиток педагогічного мислення та професійної самосвідомості викладача вищого навчального закладу

1.8. формування інтересу до викладацької діяльності, спонукання майбутніх викладачів до педагогічної творчості

2. Мета методики викладання

2.1. вивчення нових вимог до вищої освіти

2.1.1. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти

2.1.2. перелік компетентностей випускника

2.1.3. нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

2.1.4. форми атестації здобувачів вищої освіти

2.1.5. вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

2.1.6. вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності)

2.2. ознайомлення з процесами, які відбуваються у європейському освітньому просторі та з новітніми методами і формами навчання

2.3. озброєння здобувачів вищої освіти теоретичними положеннями побудови навчального процесу у ЗВО

2.3.1. цілі навчання, які є ідеальною моделлю бажаного результату засвоєння змісту освіти;

2.3.2. зміст освіти, під яким розуміється педагогічно адаптований соціальний досвід

2.3.3. методи навчання й учіння

2.3.4. організаційні форми навчання

2.3.5. реальний результат

2.4. формування основних компетенцій, необхідних для викладацької діяльності та становлення здобувача вищої освіти як викладача

3. Здобувач вищої освіти повинен знати

3.1. Закон України «Про вищу освіту» (нова редакція)

3.2. систему стандартів вищої освіти

3.3. систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних закладів України

3.4. права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу

3.5. зміст навчання та його компоненти

3.6. вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації зі спеціальності та дисципліни

3.7. методи навчання, їх класифікацію, функції та специфіку добору

3.8. зміст та особливості нових технологій навчання у вищий школі

3.9. науковий зміст лекції, її функції та дидактичні принципи її побудови

3.10. види семінарських, практичних та лабораторних занять, дидактичні вимоги до їх проведення

3.11. види і форми контролю у ЗВО

3.12. роль виховної роботи у виші, її види та форми

4. Форми навчання у вищій школі

4.1. Лекція

4.1.1. вступні

4.1.2. поточні

4.1.3. тематичні

4.1.4. настановчі

4.1.5. огядові

4.1.6. узагальнюючі

4.1.7. заключні

4.1.8. лекції-консультації

4.1.9. лекції-візуалізації

4.2. Семінарські заняття

4.2.1. вступні

4.2.2. оглядові

4.2.3. пошукові

4.2.4. індивідуальні

4.2.5. групові

4.2.6. семінари-проєкти

4.2.7. семінари вирішення задач

4.2.8. семінари практикуми

4.2.9. "круглі столи"

4.2.10. "мозкові атаки"

4.2.11. ділові ігри

4.3. Лабораторні та практичні заняття

4.3.1. вступні або вимірювальні

4.3.2. практикуми по загальнонауковим курсам

4.3.3. практикуми підвищеної складності

4.3.4. практикуми з дисциплін спеціалізації

4.4. Консультація

4.4.1. групові

4.4.2. індивідуальні

4.4.3. організаційна

4.4.4. методична

4.4.5. інформаційна

4.4.6. тематична

4.5. Самостійна робота студентів