Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HS WEBSITE by Mind Map: HS WEBSITE

1. Domain.vn

1.1. Lấy tên miền .vn

1.2. Sử dụng các subdomain

1.3. Cài Google Analytics: Tracking KH, mục đích, hành vi KH

1.4. Google Console: Tối ưu SEO

1.5. Google Ads

1.5.1. Từ khóa

1.5.2. Mẫu Quảng Cáo

1.5.2.1. Search

1.5.2.2. GDN

1.5.3. Tracking

2. Lưu Trữ Dữ Liệu

2.1. Hosting

2.1.1. Lưu trữ dữ liệu website

2.1.2. Thông tin KH

3. SUBDOMAIN.VN

3.1. bimchobe.subdomain.vn

3.2. suanhapkhau.subdomain.vn

3.3. shopmevabe.subdomain.vn