Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. RAČUNALO

2. OSNOVNI POJMOVI

2.1. PODATAK

2.2. INFORMACIJA

2.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

2.4. INFORMATIKA

2.5. RAČUNALSTVO

2.6. SKLOPOVLJE RAČUNALA(hardware)

2.7. PROGRAMSKA PODRŠKA(software)

3. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

3.1. NAČIN OBRADE PODATAKA

3.1.1. RUČNA OBRADA

3.1.1.1. ABAK

3.1.2. MEHANIČKA OBRADA

3.1.2.1. PASCALINA

3.1.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

3.1.3.1. SORTIRNI STROJ

3.1.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3.1.4.1. ŠEST GENERACIJA RAČUNALA

3.1.4.1.1. ALTAIR

4. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

4.1. SUPERRAČUNALA

4.2. VELIKA RAČUNALA

4.3. MINIRAČUNALA

4.4. MIKRORAČUNALA

4.4.1. OSOBNA RAČUNALA

4.4.2. pametni telefoni, televizori, auto-računala...

5. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

5.1. ZELENA TEHNOLOGIJA

5.1.1. RECIKLAŽA

5.1.2. ELEKTRIČNI AUTOMOBILI

5.1.3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

5.2. QICT (Information and Communications Technology)

5.3. EKOLOGIJA

6. INFORMATIČKA SIGURNOST

6.1. ZAŠTITA UREĐAJA

6.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

6.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

6.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

7. MATEMATIČKE I LOGIČKE OSNOVE RADA RAČUNALA

7.1. BROJEVNI SUSTAVI

7.1.1. BROJEVNI SUSTAV

7.1.1.1. BIT

7.1.1.2. BAJT

7.1.2. DEKADSKI

7.1.3. BINARNI

7.1.4. HEKSADEKADSKI

7.1.5. OKTALNI

7.2. KODIRANJE BROJEVA

7.2.1. ASCII

7.2.2. LOGIČKE FUNKCIJE