CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN by Mind Map: CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN

1. Quy trình khách đến nhận hàng

1.1. Xin thông tin KH

1.1.1. Mã số Đơn hàng

1.1.1.1. Tìm ở Tab Kế toán

1.1.2. Số điện thoại

1.1.2.1. Tìm ở Tab Tìm kiếm KH

1.1.3. Mail

1.1.3.1. Tìm ở Tab Tìm kiếm KH

1.2. Kiểm tra thanh toán

1.2.1. Bill nhập rồi

1.2.1.1. Dựa vào số tiền còn lại

1.2.1.1.1. Báo cho kho lấy hàng

1.2.2. Chưa in bill

1.2.2.1. Nhập thêm tiền thanh toán

1.2.2.1.1. In bill (phiếu thu,phiếu giao hàng, phiếu mã QR

1.3. Đơn hàng vẫn tình trạng delivered

1.3.1. Báo CS "Ready" đơn hàng

1.3.1.1. tiến hành in bill thu tiền

1.3.1.1.1. Báo cho kho lấy hàng

2. Quy trình in phiếu

2.1. Phiếu thu

2.1.1. Tab Quản lý đơn dặt hàng

2.1.1.1. Quản lý thanh toán

2.1.1.1.1. Danh sách thanh toán

2.2. Phiếu giao hàng

2.2.1. Tab Giao hàng

2.2.1.1. Nhập đơn đặt hàng

2.2.1.1.1. Click biểu tượng IN

3. Quy trình nhận cọc

3.1. Hàng đấu giá

3.1.1. Cọc để đấu giá

3.1.1.1. Tab Kế toán

3.1.1.1.1. Nhập số Đơn hàng

3.1.2. Thắng đấu giá

3.1.2.1. Tab Kế toán

3.1.2.1.1. Nhập số Đơn hàng

3.1.3. Thua đấu giá

3.1.3.1. Hoàn cọc

3.1.3.2. Chuyển cọc sang đơn khác

3.2. Hàng mua hộ

3.2.1. Tab Kế toán

3.2.1.1. Nhập số Đơn hàng

3.2.1.1.1. Nhập Thêm thanh toán

4. Quy trình chuyển cọc

4.1. CS Báo chuyển cọc trên Workplace

4.1.1. Tab Kế toán

4.1.1.1. Đơn chuyển cọc

4.1.1.1.1. Nhập Thêm thanh toán

4.1.1.2. Đơn nhận cọc

4.1.1.2.1. Nhập Thêm thanh toán

4.1.1.3. Xem lại danh sách thanh toán

4.1.1.3.1. Quản lý đơn dặt hàng

4.2. Xóa hashtag #chuyencoc

4.2.1. Báo #done

5. Đối với KH tự mua

5.1. Xem Danh sách KH tự mua

5.1.1. Tab Quản lý đơn đặt hàng

5.1.1.1. Công việc cần làm

5.1.1.1.1. Danh sách hàng khách tự mua

5.2. Làm hóa đơn

5.2.1. Tab Quản lý đơn đặt hàng

5.2.1.1. Công việc cần làm

5.2.1.1.1. Danh sách hàng tự mua

6. Quy trình in bill cho shipper đi giao

6.1. CS Báo giao hàng trên WORKPLACE

6.1.1. KT Check hashtag #giaohang

6.1.1.1. Đơn hàng đã ready

6.1.1.1.1. IN BILL( in xong note đã in)

6.1.1.2. CS chưa ready

6.1.1.2.1. Báo CS ready đơn hàng

6.1.2. Đưa cho Kho soạn hàng

6.1.2.1. Shipper đi giao

6.1.2.1.1. KH Thanh toán tiền hàng(nếu có)

6.2. Gỡ hashtag #giaohang

6.2.1. Báo #done

7. Quy trình nhận tiền qua chuyển khoản

7.1. CS báo trên Workplace " Chuyển khoản"

7.1.1. Check chuyển khoản

7.1.1.1. Đơn hàng mua hộ

7.1.1.1.1. Tab Kế toán

7.1.1.2. Đơn hàng cọc đấu giá

7.1.1.2.1. Tab Kế toán

7.2. Xóa hashtag #checking

7.2.1. Báo #done

8. Quy trình tình trạng đơn hàng

8.1. Process-> Approved: Khi đủ điều kiện cho mua (>70% giá trị đơn hàng )

8.2. Approved - "buying" : đơn hàng ở tình trạng đang mua

8.3. Approved- " waitting for shipped" :Đơn hàng đang đợi saler giao

8.4. Approved - " shipped": Đơn hàng đã về đến kho 46

8.5. Approved -" ready for shipped": đơn hàng sẵn sàng giao cho khách

8.6. Approved -" done" : đơn hàng đã giao