Kulttuurinen monimuotoisuus

mindmap

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kulttuurinen monimuotoisuus by Mind Map: Kulttuurinen monimuotoisuus

1. Tasa-arvo

1.1. Toteutuuko tasa-arvo ? Naiset jäävät esim usein kotouttamisen ulkopuolelle , koska muuttavat maahan usein puolison perässä.

1.2. Voi olla vaikea päästä osalliseksi yhteiskuntaan esim puutteellisen kielitaidon vuoksi.

2. Syntyy pelosta, tietämättömyydestä ja oman edun tavoittelusta?

3. Maahanmuuttopolitiikka

3.1. tehtävänä on yhtäältä maahantulon kontrollointi, toisaalta maahan laillisesti muuttavien integroiminen vastaanottavaan yhteiskuntaan

3.1.1. Integraatio -> assimilaatio= kulttuurinen sulauttaminen. ”Eläkää maassa maan tavalla”, Odotus luopua kulttuurisista erityispiirteistään, esimerkiksi kielestään.

3.1.1.1. kaikkien odotetaan käyttävän samoja palveluja, eikä eriyttäviä tukitoimia tai rakenteiden muutosta kulttuurisen erilaisuuden paineessa hyväksytä

3.1.2. Pluralistinen politiikka, monikulttuurisen yhteiskunnan rakentaminen

3.1.2.1. pyrkii tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja kulttuurien moninaisuuden hyväksymiseen. Osallistutaan yhteiskunnan toimintaan, mutta voidaan myös ylläpitää lain sallimissa rajoissa omaa kulttuuria

3.1.3. Aktiivinen vst. passiivinen politiikka

3.1.3.1. kohdennettu rekrytointi? Sisääntuloammatit? (Taxi, siivous yms.)

3.1.3.2. haasteita? kielimuuri, kulttuuriset erityistarpeet ja erilaisuus, koulutusta sekä maahanmuuttajille että kanta-väestölle, yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet

4. rasismi

4.1. "ihmisryhmän" jaottelua esim etnisen alkuperän tai kansalaisuuden perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät

4.1.1. Aiheuttaa eri arvioistumista, käytetään vallan välineenä. Sidoksissa esim. Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Maahanmuuttokeskustelussa Rasistisia piirteitä

4.2. rakenteellinen rasismi, vahvistuu yhteiskunnan rakenteissa

4.3. arkielämän rasismi, nimittely ja pahaa puhuminen, syrjintä ja väkivalta

5. Yhdenvertaisuuslaki

5.1. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään etnisen syrjinnän ohella kansalliseen alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, ikään, terveydentilaan, vammaisuuteen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä.

5.2. - Kaikki ovat samanarvoisia sosiaali- ja terveyspalveluja, sosiaaliturvaetuuksia tai muita sosiaalisin perustein myönnettäviä tukia ja etuuksia jaettaessa. - Viranomaisilla on velvollisuus edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta.

5.2.1. Toteutuuko yhdenvertaisuus? Onko kaikilla oikeus Suomen sosiaaliturvaan? Esiintyykö etuuksien väärinkäyttöä enemmän ulkomaalaistaustaisilla kuin kantasuomalaisille?

5.2.2. Pystyykö asioimaan virastoissa esim englannin kielellä. Onko esitteitä / tietoa saatavilla englanniksi?

6. Eri näkökulmia

6.1. Maahanmuuttaja

6.1.1. Suomeen muuttanut ulkomaan kansalainen, joka aikoo asua maassa pidempään.

6.2. Pakolainen

6.2.1. Pakolainen on YK:n pakolaissopimuksen mukaan henkilö, jolla on perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. Sota, luonnonkatastrofi tai köyhyys ei ole sopimuksen määritelmän mukaisesti pakolaisuuden syy. Suomessa kutsutaan pakolaisiksi myös niitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan suojelun tarpeen vuoksi tai humanitäärisistä syistä. Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:n myöntämä pakolaisen asema ja joka kuuluu vastaanottavan maan pakolaiskiintiöön

6.3. Turvapaikanhakija

6.3.1. Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut vainon kohteeksi ja joka anoo kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta maasta.

6.4. Siirtotyöläinen

6.4.1. Siirtotyöläisiä ovat ne, jotka muuttavat työn vuoksi tilapäisesti asumaan toiseen maahan. Lyhyellä työkomennuksella olevia tai lyhytaikaiseen kausityöhön (esimerkiksi marjanpoimijat) tulevia ulkomaalaisia ei tilastoissa lueta maahanmuuttajiin.

6.5. Paluumuuttajat

6.5.1. Paluumuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka palaa lähtömaahansa. Suomessa paluumuuttaja tarkoittaa entisiä tai nykyisiä Suomen kansalaisia ja heidän perheenjäseniään tai jälkeläisiään, jotka muuttavat Suomeen.

7. Minkälainen mielleyhtymä syntyy eri syistä esim. Suomeen muuttaneista henkilöistä kun käytetään tiettyä nimikettä? Onko itsessään esim. pakolaiseksi sanominen rasismia?

8. Riippuu asia yhteydestä ja käytetäänkö oikeaa sanaa?

9. Maahanmuuttopoliitikkaamme on enemmän integroivaa ja pluratistista. Mielestäni on hyvä ettei yritetä likkaa pakottaa kaikkia elämään miten me täällä elämme. Minusta meidän omia perinteitä pitää kuitenkin myös kunnioittaa esim joulujuhla. Suomalaisilla on oikeus viettää kristillinen joulujuhla niin halutessaan koska se on meidän perinteitää

10. Monikulttuurisuus

10.1. Erilaisten kulttuurien toisiaan ymmärtävä ja kunnioittava rinnakkaiselo ja toiminta, johon mielestäni tulisi pyrkiä.

10.2. Eri kulttuureja pitää osata kunnioittaa. Ihmiset ovat tasa-arvoisia riippuen taustasta. Eri kulttuurit voivat täydentää hyvin toisiaan ja voimme oppia toisesta kulttuurista asioista. Työssä sosionomina tarvitaan paljon ymmärrystä eri kulttuureista ja eri tavoista toimia.