Psicopedagogia i TIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Psicopedagogia i TIC by Mind Map: Psicopedagogia i TIC

1. Funcions del PP

1.1. Àmbit Formal

1.1.1. Avantatges

1.1.1.1. Personalització dels aprenentatges

1.1.1.2. Millora de la pràctica docent

1.1.2. Reptes

1.1.2.1. Manca de formació entre els docents i Psicopedagogs

1.1.2.2. Abús de les TIC entre infants i adolescents

1.1.2.3. Manca de comunicació cara a cara

1.2. Àmbit No Formal

1.2.1. Avantatges

1.2.1.1. Nous temes de formació

1.2.1.1.1. Raonament crític en xarxes socials i TIC

1.2.1.1.2. Protecció de dades

1.2.1.1.3. Alfabetització TIC

1.2.1.2. Resposta personalitzada a demandes

1.2.1.2.1. Detecció precoç de conductes de risc i trastorns

1.2.2. Reptes

1.2.2.1. Bretxa digital

1.2.2.2. Esbiaixos informacionals

1.2.2.3. No oblidar recursos afectius i personals

1.3. Àmbit Laboral

1.3.1. Avantatges

1.3.1.1. Facilitació de la recerca de feina

1.3.1.2. Formació permanent

1.3.2. Reptes

1.3.2.1. Desenvolupar la Competència Digital i d'altres habilitats importants com les habilitats socials

1.3.2.1.1. Seleccionar perfils amb bones competències digitals

1.3.2.2. No deshumanitzar la presa de decisions

2. Recursos

2.1. PLE

2.2. Big Data i Intel.ligència Artificial

2.2.1. Reptes

2.2.1.1. Seguredat i Confidencialitat

2.2.1.1.1. RGPD

2.2.2. Avantatges

3. Competència Digital del Psicopedagog

3.1. Dimensions

3.1.1. Lideratge TIC

3.1.2. Identitat i presència digital permanent

3.1.3. Entorn personal d’aprenentatge (PLE)

3.1.4. Comunitat d’aprenentatge virtual i formació

3.2. Avaluació

3.2.1. Rúbrica

3.2.1.1. Permet reflexió crítica

3.2.1.2. Permet prendre consciència

3.2.1.3. Resultats: poca competència i molta necessitat de millorar

3.2.1.3.1. Motiva per a l'aprenentatge?

3.2.1.3.2. Ideal: disposar del nivell transformador

3.2.2. Blogs i Portafolis digitals