ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ by Mind Map: ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

1. Производителна

1.1. материали и суровини

1.1.1. осигуряването им

1.1.2. влагането им в процеса

2. Маркетингова

2.1. разработване

2.1.1. план

2.1.2. стратегия

2.1.3. програма

2.1.4. микс

2.1.4.1. Price

2.1.4.2. PR

2.1.4.3. Positing

2.1.4.4. Promotion

3. Иновационна

3.1. Know How

4. Инвестиционна

4.1. ресурси за целта

5. Финансова

5.1. капиталова структура

5.2. рентабилност

5.3. ликвидност

5.4. ефективност

5.5. ефикасност

6. Информационна

6.1. системи и база данни

6.1.1. създаване

6.1.2. поддържане

6.1.3. управление

7. Видове закони в дейоността на организациите

7.1. търговски закони

7.1.1. ЕООД

7.1.2. ООД

7.1.3. СД

7.1.4. КД

7.1.5. АД

7.1.6. ЕАД

7.1.7. КДА

7.2. закон за счетоводството

7.3. закон за кооперативно подоходно облагане

7.4. закон за облагане на доходите на физическите лица

7.5. ДДС

7.6. закон за защита на конкуренцията

7.7. кодекс на труда