LÀM VIỆC CÓ NS, CL, HQ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LÀM VIỆC CÓ NS, CL, HQ by Mind Map: LÀM VIỆC CÓ NS, CL, HQ

1. KHÁI NIỆM

1.1. TẠO RA NHIỀU SẢN PHẨM GIÁ TRỊ

1.2. CÓ CHẤT LUỢNG ( NỘI DUNG, HÌNH THỨC)

1.3. TRONG THỜI GIAN NGẮN

2. VÌ SAO

2.1. LÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH

2.2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

3. RÈN LUYỆN

3.1. TAY NGHỀ CAO

3.2. SỨC KHOẺ TỐT

3.3. LAO ĐỘNG TỰ GIÁC, KỈ LUẬT

3.4. LUÔN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO