"คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล" ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล" ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา by Mind Map: "คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล" ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา

1. ความหมายของ"คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"

1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับส่วนบุคคลและยังรวมถึง เดสก์ท๊อปคอมพิวเตอร์ (desktop computer) ,แล็ปท๊อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) ,แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (tablet computer)

2. คอมพิวเตอร์มนยุค 1980

2.1. คอมพิวตอร์ ขนาดเล็ก ทำงานเร็วและมี ประสิทธิภาพ สูง

2.2. ใช้วงจรรวมขนาดใหญ่มาก (VLSI-Very Large Scale Integrated Circuit) และมีหน่วยความจำ หลักและ หน่วยความจำรองท่ีมีขนาดใหญ่

2.3. ความเร็วในการทำงาน: picoseconds หรือ หน่ึงในล้านล้านของวินาที

2.4. สื่อข้อมูล: เทปแม่เหล็กและ จานแม่เหล็ก เป็นส่วนใหญ่

2.5. ใช้ภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented) เช่น C++, Java, Visual programming

2.6. เช่น PC desktop และ notebook ในปัจจุบัน

3. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คน

3.1. ด้านอุตสาหกรรม

3.1.1. การปฏิวัติอุตสาหกรรม 3.0

3.1.1.1. เริ่มต้นในทศวรรษ 1960 มีการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ เพราะมีพัฒนาสารกึ่งตัวนำ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ และในทศวรรษ 1970,1980 มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และในทศวรรษ 1990 มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต

3.1.2. การปฏิวัติอุตสสาหกรรมยุค 4.0

3.1.2.1. เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา โดยมีลักษณะเด่นคือ ระบบอินเทอร์เน็ตทีแพร่หลายมากขึ้น มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กลงแต่ทรงพลังมากขึ้น และมีราคาที่ถูกลง รวมทั้งมีการคิดค้นปัญญาประดิษฐ์และจักรกลเรียนรู้ (Machine Learning: ML)

3.1.2.1.1. ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้

3.2. ด้านสังคม

3.2.1. ผู้คนเปลี่ยนสถานที่ในการพบปะกัน จากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน กลายเป็นพบปะกันผ่านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

3.2.2. ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น แม้จะอยู่ห่างไกลกัน

3.2.2.1. อาจส่งผลให้การมีปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตจริงๆ น้อยลง

3.3. ด้านการศึกษา

3.3.1. มีการลดการเขียนในการทำรายงานการศึกษา เปลี่ยนเป็นรับบการพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างความเป็นระเบียบให้งานด้านการศึกษาได้มากขึ้น

3.3.2. ความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ และการเก็บเพื่อนำมาเรียบเรียง

3.3.3. ผู้คนเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

3.4. ด้านชีวิตประจำวันและการทำงาน

3.4.1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเปรียบเสมือนพื้นฐานในการทำงานในยุคนี้

3.4.2. มีการนำเข้าระบบหรือโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้คอมพิงเตอร์ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

3.4.3. คอมพิวเตอร์สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานได้มาก ทั้งการคำนวณ การจัดรูปแบบงาน หรือการแสดงผลต่างๆจากการทำงานให้เป็นระเบียบ และชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น