Видове дейности, изпълнявани от бизнес организациите

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Видове дейности, изпълнявани от бизнес организациите by Mind Map: Видове дейности, изпълнявани от бизнес организациите

1. Производствена дейност

1.1. осигуряване на материали и суровини

1.2. влагане в производствен процес на материалите и суровините

1.3. получаване на готова продукция (стоки или услуги)

2. Маркетингова дейност

2.1. маркетингов план

2.2. маркетингова програма

2.3. маркетингова стратегия

2.4. маркетингов микс

2.4.1. Price

2.4.2. PR (public relations)

2.4.3. Positioning

2.4.4. Promotions

2.5. други

2.6. KPIs (key performance indicators)

3. Иновационна дейност

3.1. разработване на нова техника и технология Know How

4. Инвестиционна дейност

4.1. инвестиране на ресурси

4.1.1. материални

4.1.2. нематериални

4.1.3. човешки

4.1.4. финансови

4.1.5. информационни

4.2. постигане на конкретна цел

5. Финансова дейност

5.1. анализ на показатели

5.1.1. капиталова структура

5.1.2. рентабилност

5.1.3. ликвидност

5.1.4. ефективност

5.1.5. ефикасност

5.1.6. други

6. Информационна дейност

6.1. информационни системи и бази данни

6.1.1. създаване

6.1.2. поддържане

6.1.3. управление

7. Дейности, засягащи нормативната уредба