การพัฒนาประเทศไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาประเทศไทย by Mind Map: การพัฒนาประเทศไทย

1. ไทยแลนด์1.0

2. ไทยแลนด์2.0

3. ไทยแลนด์3.0

4. ไทยแลนด์4.0

5. เลี้ยงสัตว์

6. ปลูกข้าว

7. ทำพืชสวนพืชไร่

8. สร้างรายได้เพื่อยังชีพ

9. ยุคเกษตรกรรม

10. อุตสาหกรรมเบา

11. มีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการผลิต

12. ผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ

13. ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น

14. ยุคอุตสาหกรรมหนัก

15. ผลิตเเละขายส่งออก รถยนต์ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

16. ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออก

17. เป็นเวลาที่มีการเปลี่ยนเเปลงทางเศรษฐกิจ

18. เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปเป็นสินค้าด้านวัตกรรม

19. เปลี่ยนจากการเน้นผลิตสินค้าไปเป็นการเน้นบริการ

20. เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์

21. ด.ช.กฤษกร ยินดี ชั้น ม.2/3 เลขที่ 2