App Dược

Note

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
App Dược by Mind Map: App Dược

1. Dành cho ĐL

1.1. HOME

1.1.1. Search

1.1.2. Contents

1.1.2.1. Danh mục slide

1.1.2.1.1. Làm đẹp

1.1.2.1.2. Sức khoẻ

1.1.2.1.3. Dinh dưỡng

1.1.2.2. Sản phẩm bán chạy

1.1.2.3. Sản phẩm mới

1.1.3. Menu bottom

1.1.3.1. Home

1.1.3.1.1. Bấm về trang chủ

1.1.3.2. Kiến thức

1.1.3.2.1. Dạng tin tức

1.1.3.3. Gian hàng

1.1.3.3.1. Top

1.1.3.3.2. Contents

1.1.3.3.3. Menu bottom

1.1.3.4. Quản lý

1.1.3.4.1. Đăng nhập

1.1.3.5. Inbox

1.1.3.5.1. Thông báo của admin

1.1.3.5.2. Khách hàng nhắn tin