GĐỘT BIẾN NST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GĐỘT BIẾN NST by Mind Map: GĐỘT BIẾN NST

1. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG

1.1. THỂ DỊ BỘI

1.1.1. KHÁI NIỆM

1.1.1.1. là cơ thể TB sinh dưỡng có NST thay đổi số lượng

1.1.2. CÁC DẠNG

1.1.2.1. 2n-1

1.1.2.2. 2n+1

1.2. CƠ CHẾ PHÁT SINH

1.2.1. 1 cặp NST không phân li trong giảm phân

1.2.2. sự thụ tinh của các giao tử tạo ra thể dị bội

1.3. THỂ ĐA BỘI

1.3.1. KHÁI NIỆM

1.3.1.1. bộ NST tăng lên theo bội số của n

1.3.2. DẤU HIỆU

1.3.2.1. sự tăng lên về kích thước

2. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC

2.1. KHÁI NIỆM

2.1.1. những biến đổi trong cấu trúc NST

2.2. CÁC DẠNG

2.2.1. mất đoạn

2.2.2. lặp đoạn

2.2.3. đảo đoạn

2.3. NGUYÊN NHÂN

2.3.1. tác nhân vật lí

2.3.2. tác nhân hóa hoc

2.3.3. tác nhân sinh học

2.4. TÍNH CHẤT

2.4.1. hầu hết có hại

2.4.2. số ít có lợi