สลับศัพท์จับ ไขว้ (Crossword Switching)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สลับศัพท์จับ ไขว้ (Crossword Switching) by Mind Map: สลับศัพท์จับ ไขว้ (Crossword Switching)

1. บทที่ 1

1.1. นวัตกรรมและความสำคัญ

1.2. วัตถุประสงค์

1.3. ขอบเขตโครงงาน

1.4. แผนการปฏิบัติงาน

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2. บทที่ 2

2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

2.1.1. -ความหมาย -องค์ประกอบ -ประเภทโครงงาน -ขั้นตอน

2.2. โปรมแกรมที่ใช้

2.3. ลักษณะโปรมแกรมที่ใช้

3. บทที่ 3

3.1. วัสดุอุปกรณ์

3.2. ขบเขตในการจัดทำโครงงาน

4. ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น

4.1. Google

4.2. Construct

4.3. Adobe Photoshop

5. บทที่ 5

5.1. อภิปรายผล

5.2. ประโยชน์ที่ได้รับ

5.3. ข้อเสนอแนะ

6. บทที่ 4

6.1. รายละเอียดของผลการดำเนินงาน

7. ขอบเขต

7.1. คำคัพท์ภาษาอังกฤษ

7.2. แหล่งอ้างอิงคำศัพท์

7.3. เผยแพร่ผ่าน www.Y8.com

8. ผู้จัดทำ

8.1. นางสาวปณิตา พจน์บรรดิษฐ์

8.2. นางสาวอมรรัตน์ สุขเพ็ง

9. ประเภทโครงงาน

9.1. โครงงานพัฒนาเกม