ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้จัดทำ เลขที 10 19 ม.1/2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้จัดทำ เลขที 10 19 ม.1/2 by Mind Map: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้จัดทำ เลขที 10 19 ม.1/2

1. 2.ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอา ซีพียู, หน่วยความจ า และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน

2. 3.การกำเนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ เริ่มต้นมาจากการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า “ไมโครโปรเซสเซอร

3. 1. ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบต่าง ๆ ที่ รองรับการใช้คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวเราอยากจะเขียนอะไรลงไปบ้าง

4. 5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ ชิพประมวลผลชนิดหนึ่ง เป็นสมองของหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ช่วยให้นักออกแบบในการติดต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์