สื่อ

map สื่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อ by Mind Map: สื่อ

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1. ความหมาย

1.1.1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่ในรูปของ สื่อบันทึกข้อมูลประเภทสารแม่เหล็ก เช่น แผ่นจานแม่เหล็กชนิดอ่อน (floppy disk) และสื่อประเภทจานแสง(optical disk) บันทึกอักขระแบบดิจิตอลไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ บันทึกและอ่านข้อมูล เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะออกมาใน ลักษณะของสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) แสดงผลออกมาหลายรูปแบบตาม ที่โปรแกรมไว้ เช่น มีเสียง เป็นภาพเคลื่อนไหว สามารถให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ปัจจุบัน สื่อประเภทนี้มีหลายลักษณะ

1.2. ประเภท

1.2.1. 1.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

1.2.2. 2.WBI (Web-based Instruction)

1.2.3. 3.การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning

1.2.4. 4.E-book

1.2.5. 5. E-Training

1.2.6. 6.Learning Object

2. สื่อ

2.1. ความหมาย

2.1.1. สื่อ หรือ (Media) เป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันกับคำว่า สื่อสาร แต่ทั้งนี้จะมีการจำกัดนิยามที่แตกต่างออกไป โดยในโลกยุคปัจจุบันนับได้ว่ามีการใช้สื่อกันเป็นอย่างมาก ซึ่งสื่อนั้นจะสามารถถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ หรือแม้แต่การสั่งการหรือบริหารงาน ประสานงานกันทั้งในหมู่ผู้ร่วมงานหรือระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหากมีความเข้าใจในการใช้หลักของ สื่ออย่างถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยให้ทุกกระบวนการก่อเกิดสาระที่มีคุณภาพสำคัญได้หลายแง่มุม

2.2. ประเภท

2.2.1. สื่อประเภทฉาย

2.2.2. สื่อสิ่งพิมพ์

2.2.3. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ออฟไลน์

2.2.4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน์

2.2.5. สื่อประเภทเสียง

2.2.6. สื่อกิจกรรม

2.2.7. สื่อวัสดุ

3. ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสื่อ

3.1. แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของโรมิสซอว์สกี้

3.1.1. J. Romiszowski (1999) ได้เสนอแนวทางอย่างง่ายในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนไว้ว่า ในการเลือกสื่อการสอนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเลือกสื่อที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา ปัจจัยเหล่านั้น

3.2. แนวคิดการเลือกสื่อการสอนของเคมพ์และสเมลไล

3.2.1. Jerrold E. Kemp และ Don C. Smelle (1989) เสนอว่า นอกจากงานการเรียนรู้หรือสถานการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดถึงสื่อที่จะเลือกใช้แล้ว สิ่งสำคัญประการต่อมาในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนคือ คุณลักษณะของสื่อ ซึ่งผู้สอนควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิดประกอบในการเลือกสื่อการสอนด้วย

4. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อ

4.1. โปรแกรม Adobe Photoshop

4.1.1. การแก้ไขรูปภาพ งานออกแบบโลโก้ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบสิ่งพิมพ์และพัฒนาเว็บไซต์เป็นโปรแกรมที่มืออาชีพนิยมใช้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

4.2. โปรแกรม Adobe After Effects

4.2.1. ตกแต่ง แก้ไข ตัดต่อภาพวีดีโอ เป็นที่นิยมใช้ในงานภาพยนตร์, การ์ตูนแอนิเมชั่น, หรือแม้แต่รายการโทรทัศน์ เป็นโปรแกรมที่เราสามารถสร้างเอฟเฟคพิเศษตามที่เราต้องการ

4.3. โปรแกรม Adobe Dreamweaver

4.3.1. คุณสมบัติพิเศษคือซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซด์ไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากเพื่อเขียนภาษา HTML หรือโค๊ดโปรแกรมเอง โปรแกรมนี้มีฟังก์ชันที่ง่ายทำให้ผู้ใช้สามารถจัดวาง รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆที่ต้องการไป วางภายในเว็บไซด์ได้อย่างสวยงามตามต้องการ

4.4. โปรแกรม Adobe Flash 2D Animation

4.4.1. ช่วยในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในสื่อมัลติมีเดียคุณภาพของภาพกราฟิกโดดเด่นที่มีความคมชัด สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้ สามารถสร้างงานให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (Interactive Multimedia) ข้อดีของโปรแกรม Flash นี้คือ เราสามารถในการบีบอัดไฟล์ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็ก ทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็วภาพไม่กระตุก อีกทั้งสามารถแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้มากมาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf, eps, ai, dxf, bmp , jpg, gif, png

4.5. โปรแกรม Adobe Illustrator

4.5.1. สร้างภาพลายเส้นที่มีความคมชัดสูง งานกราฟิกแบบ 2 มิติต่างๆ เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบสร้างโลโก้สินค้า ตลอดจนไปถึงการออกแบบเลย์เอาต์ อีกทั้งยังมีมีเครื่องมึอที่ช่วยเหลือในออกแบบเว็บไซต์อีกด้วย สามารถแบ่งภาพกราฟิคออกเป็น 2 แบบคือ 1.ภาพแบบพิกเซล (pixel) หรือ ภาพที่เกิดจากจุดในรูปภาพที่นำมารวมกันประกอบเป็นภาพขึ้น ทั้งนี้ในภาพภาพหนึ่ง จะมีจุดภาพหรือพิกเซลมากมายล้านพิกเซลโดยแต่ละภาพจะมีความหนาแน่นของพิกเซลแต่กต่างกันออกไป โปรแกรมนี้มีความสามารถที่จะบอก บอกคุณสมบัติของภาพ จอภาพ หรือ อุปกรณ์แสดงผลภาพได้ 2.ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ (vector graphics) คือ ภาพที่เกิดจากการกำหนดขึ้นจากพิกัดกับการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ ในการก่อให้เกิดเป็น เส้นหลายล้านเส้นจนเกิดเป็นภาพ