ระบบจัดเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนอก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบจัดเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนอก by Mind Map: ระบบจัดเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนอก

1. ความรู้พื้นฐาน

1.1. .ต้องมีความรู้พื้นด้านเทคโนโลยีและข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยจากนั้นนำมาทำเป็นแอพพลิเคชั่นให้สำหรับผู้ป่วยนอก

1.2. เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับฐานข้อมูล

2. ผลกระทบ

2.1. ทำให้การสร้างแอพพลิเคชั่นไม่สำเร็จ อาจจะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยได้หากเราไม่รู้ข้อมูลของผู้ป่วยมากพออาจทำให้การสั่งยาผิดพลาดได้และอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย

2.2. อาจทำให้ข้อมูลของผู้ป่วยหลุดออกไปได้หากไม่รักษาความปลอดภัยให้ดี

3. ความรู้และทักษะที่ต้องใช้

3.1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถ้าหากคุณหมอไม่คิดอย่างมีวิจารณญาณในการสั่งยาอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้

3.2. ความคิดเชิงระบบ

4. ความเป็นมา

4.1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)” ให้เป็นหน่วยงานในกำกับของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการ โดยให้โอนเงินในส่วนของ “กองทุนพัฒนานวัตกรรม” มาเป็นทุนประเดิมของสำนักงานฯ และในขณะเดียวกันให้บริหาร “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” ตามระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีคำสั่งที่ 84/2546 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 จัดตั้ง