“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น by Mind Map: “คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

1. ความรู้พื้นฐาน

1.1. วัสดุที่ใช้ผลิต

1.2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้า

1.3. การคำนวนวัสดุที่มี

1.4. การดูแลรักษาหรือบำรุง

2. ผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งาน

2.1. กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.2. สารเคมีที่ใช้ในการผลิต

3. ประโยชน์

3.1. เส้นผ้าเก็บรักษาความอบอุ่น

3.2. ต้านทานการซึมน้ำ

3.3. เหมาะสำหรับใส่เล่นกีฬา