VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT by Mind Map: VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

1. Vật chất

1.1. Là phạm trù nền tảng của chủ nghĩa duy vật

1.1.1. Trải qua lịch sử phát triển

1.1.2. Gắn với tiến bộ khoa học thực tiễn

1.2. Cuộc chiến giữa

1.2.1. Chủ nghĩa duy vật

1.2.2. Chủ nghĩa duy tâm

2. Quan niệm về vật chất trước C.Mác

2.1. Chủ nghĩa duy tâm

2.1.1. Quan niệm

2.1.1.1. Thừa nhận sự tồn tại SVHT

2.1.1.2. Nhưng phủ nhận đặc trưng "tự thân tồn tại" của chúng

2.1.2. Gồm

2.1.2.1. Duy tâm khách quan

2.1.2.1.1. Thừa nhận sự tồn tại hiện thực của giới tự nhiên

2.1.2.2. Duy tâm chủ quan

2.1.2.2.1. Đặc trưng cơ bản nhất của SVHT

2.1.3. Vậy

2.1.3.1. Con người chỉ nhận thức cái bóng, bề ngoài SVHT

2.1.3.2. Quá trình nhận thức con người

2.1.3.2.1. Quá trình ý thức "tìm lại" chính bản thân dưới hình thức khác

2.1.3.3. Duy tâm phủ định đặc tính khách quan SVHT

2.1.3.3.1. Liên quan tôn giáo

2.1.3.3.2. Dễ đi đến thần học

2.2. Chủ nghĩa duy vật

2.2.1. Quan niệm

2.2.1.1. Thừa nhận sự tồn tại khách quan TG vật chất

2.2.1.2. Bản thân giới TN giải thích giới TN

2.2.1.3. Đúng đắn nhưng chưa đầy đủ

2.2.1.3.1. Với tiến bộ lịch sử

2.2.2. Duy vật thời Cổ đại

2.2.2.1. Đặc biệt ở

2.2.2.1.1. Hy Lạp - La Mã

2.2.2.1.2. Trung Quốc

2.2.2.1.3. Ấn Độ

2.2.2.2. Quan niệm chất phác về giới TN, vật chất

2.2.2.2.1. Quy vật chất về một vài dạng cụ thể

2.2.2.3. Bước tiến mới

2.2.2.3.1. Nhà triết học Hy Lạp

2.2.2.3.2. Quan niệm

2.2.2.4. Bước tiến quan trọng nhất

2.2.2.4.1. Định nghĩa vật chất

2.2.2.4.2. Nhà triết học

2.2.2.4.3. Quan niệm

2.2.3. Duy vật thế kỷ XV- XVIII

2.2.3.1. Phục Hưng (XV)

2.2.3.2. Phương Tây bứt phá

2.2.3.2.1. Khoa học thực nghiệm ra đời

2.2.3.2.2. Công nghiệp

2.2.3.3. Chủ nghĩa duy vật máy móc

2.2.3.4. XV - XVIII

2.2.3.4.1. Phục Hưng và Cận đại

2.2.3.5. Hạn chế

2.2.3.5.1. Chưa thoát khỏi tư duy siêu hình