''DINSOW MINI'' หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
''DINSOW MINI'' หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย by Mind Map: ''DINSOW  MINI'' หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย

1. การใช้สาระความรู้พื้นฐานจากรายวิชา วิทยาศาสตร์นำมาใช้ในการทดลอง

1.1. การเลือกใข้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน

2. ความต้องการของผู้ใช้

2.1. สอบถามความต้องการของผู้ใช้ในผู้สูงวัย

3. ความรู้ความเข้าใจในสาระวิชา

3.1. ภายในสาระวิชาต้องเกิดการทดลองเพื่อปรับปรุงการใช้งาน

4. ความรู้และทักษะในการใช้งาน

4.1. หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้น สร้างมาเพื่อให้เข้ามาดูแลผู้สูงวัย และหุ่นยนต์สามารถอยู่ร่วมกับคนได้