“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น by Mind Map: “คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

1. การวิเคราะห์นวัตกรรม

1.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนผสมเส้นใยนุ่นกับเส้นใยธรรมชาติ

2. ความรู้พื้น ฐาน

2.1. วิทยาศาสตร์

2.2. คณิตศาสตร์

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่ผู้ที่ต้องการใช้

4. หากผู้สร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฏี

4.1. ขาดความเชื่อมั่นในการทำงาน และไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานขาดทฤษฏี เกี่ยวกับงานต่างๆ และไม่มีความรู้ที่จะสามารถคิดอย่างอื่นนอกจากนี้ได้เลย อย่างเช่นการคิดแบบต่างๆของงานทั้งหมด

4.2. .หากไม่มีทักษะจะทำให้ไม่ผลสำเร็จและไม่สามรถผลิตได้ เพราะอาจจะเกิดอัตราต่อผู้ใช้ได้