ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง by Mind Map: ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง

1. เพื่อให้มีมีรายได้

1.1. การมีอาชีพเสริม

2. ความคิดสร้างสรรค์

2.1. มีความประสิทธิภาพ

3. โภชนา

4. ทฤษฎี

4.1. การทำงาน

5. ทักษะ

5.1. เพื่อศึกษาวิธีในการทำ

5.1.1. การปลูก

5.1.1.1. การทำสวน

6. วัตถุประสงค์

7. ความรู้

7.1. ด้านวิทยาศาสตร์

7.1.1. การค้นคว้าในการผลิต

7.1.1.1. การคำนวนสิ้นค้า