เครื่องดื่มฟังชั่นอินทรียืเสริมใยอาหารจากวุ้นเมล็ดเเมงลัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องดื่มฟังชั่นอินทรียืเสริมใยอาหารจากวุ้นเมล็ดเเมงลัก by Mind Map: เครื่องดื่มฟังชั่นอินทรียืเสริมใยอาหารจากวุ้นเมล็ดเเมงลัก

1. ด้านความรู้

1.1. ต้องมีความรู้ทางด้านการผสมผสานกัลวัตถุดิบเครื่องมือการใช้งาน เเละวัตถุต่างให้อย่างชัดเจน

2. ด้านกฎหมาย

2.1. ถ้าไม่มีอย. อาจจะผิดกฎหมายข้อบังคับต้องทำตามกฎระเบียบ เพื่อจะปลอดต่อผู้บริอโภค ที่ใช้วัตถุดิบที่สะอาด เเละปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

3. ผลกระทบต่อผู้ไม่มีความรู้

3.1. ทำให้งานผิดพลาด ไม่ต้องต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามความต้องการของเรา ขาดความปลอดภัยในด้านต่างๆ

4. ด้านนวัตกรรม

4.1. ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เ้หมาะเเก่การทำผลิตภัณทางด้านการทำ

5. ด้านความคิดสร้างสรรค์

5.1. การจัดทำผลิคภัณทางด้านออกเเบบบรรจุภัณที่ได้มาตราฐาน เหมาะเเก่การเก็บรักษา เเละไม่เป็นมลพิษต่อโลก