“FUNGO” ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“FUNGO” ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ by Mind Map: “FUNGO” ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาระวิชา

1.1. วิชาการงานอาชีพ

1.2. ความรู้งานช่าง

2. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา

2.1. วิชากากรงานอาชีพ

2.2. ทำให้การออกเเบบไม่สมบูรณ์

3. จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านใดต่อไปนี้บ้าง

3.1. จะมีลวดลายที่ไม่สวยงาม

3.2. ขาดความน่าสนใจเเละไม่มีใครอยากจะซื้อมาลองใช้