MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH by Mind Map: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH

1. PHẦN MỀM

1.1. PHẦN MỀM HỆ THỐNG

1.2. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

2. MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH 3 BƯỚC

2.1. NHẬP

2.2. XỬ LÝ

2.3. XUẤT

3. CẤU TRÚC CHUNG

3.1. BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM

3.2. BỘ NHỚ

3.2.1. BỘ NHỚ TRONG

3.2.2. BỘ NHỚ NGOÀI

3.3. THIẾT BỊ VÀO RA