“IRICE” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“IRICE” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน by Mind Map: “IRICE” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน

1. ความรู้พื้นฐาน

1.1. กระบวนการผลิตข้าวกล้องอบกรอบ

1.2. ต้องรู้ส่วนต่างๆในข้าวกล้องแต่ละเม็ด

1.3. ศึกษาประโยชน์ของข้าวกล้อง

2. ทักษะในการปฏิบัติงาน

2.1. มีสมาธิ

2.2. มีความมั่นใจ

2.3. มีความอดทน

2.4. มีความคิดในการแก้ปัญหา