นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย ตำรับผัดกระเพราน้ำยำพริกเผาและกะปิคลุกข้าว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย ตำรับผัดกระเพราน้ำยำพริกเผาและกะปิคลุกข้าว by Mind Map: นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย ตำรับผัดกระเพราน้ำยำพริกเผาและกะปิคลุกข้าว

1. ความรู้พื้นฐาน

1.1. คหกรรมศาสตร์

1.1.1. การใช้เครื่องครัวต่างๆ

1.1.2. การแปรรูปอาหาร

1.2. วิทยาศาสตร์

1.2.1. การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

1.2.2. การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ

2. ทฤษฏี

2.1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมปรุงตำรับผัด

3. ทักษะต่างๆ ที่ต้องใช้

3.1. ความรู้ด้านการประกอบอาหาร

3.2. รู้จักอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในครัว

4. หากขาดความรู้ความเข้าใจ

4.1. สูญเสียงบประมาณในการวิจัย

4.2. เสียเวลาในการวิจัยงาน

4.3. ทำให้งานเกิดความบกพร่อง