ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

1. 1.การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2. 2.การพัฒนาเครื่องมือ

3. 3. การทดลองทฤษฎี

4. 4. การประยุกต์ใช้งาน

5. 5. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์