ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง by Mind Map: ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

1. ความรู้

1.1. เกษตรกรรม

1.1.1. การปลูกและดูแลสาหร่าย

1.2. วิทยาศาสตร์

1.2.1. ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

1.2.2. อัตราการไหลและความขุ่นของน้ำ

1.2.3. อัตราการเจริญเติบโตในสภาวะปิด

1.2.4. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างเทคโนโลยี

1.3. กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร และ ยา

1.3.1. อ.ย.

1.4. เทคโนโลยี

2. ประโยชน์

2.1. เพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

2.2. สาหร่ายที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น

2.3. องค์การการเกษตรพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

3. ลักษณะของนวัตกรรม

3.1. เตาอินทรีย์ในบ่อดินภายในโรงเรือนปิด

3.2. มีอินฟราเรดอบลดความชื้นด้วยเครื่องอบสาหร่ายเตาแบบต่อเนื่อง

3.3. ควบคุมการเจริญเติบโตโดยการใช้ระบบ smart control

4. ผลต่อเศรษฐกิจ

4.1. ลดต้นทุนในการประกอบการบางส่วนในภาคธุรกิจ

4.2. เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

4.3. วงการเศรษฐกิจในภาคการเกษตรนั้นเกิดการเติบโต และ ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ทําให้มาตราฐาน และ การผลิตสินค้าสูงขึ้น