BASECARE ระบบสามร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BASECARE ระบบสามร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ by Mind Map: BASECARE ระบบสามร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ

1. ประเภทของนวัตกรรม

1.1. นวัตกรรมทางธุรกิจ

1.2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

1.3. นวัตกรรมความรู้

2. นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

2.1. อิเล็กทรอนิก และ ระบบสารสนเทศ

2.2. การคิดเชิงพานิชย์

3. หลักพิจารณานวัตกรรม

3.1. เป็นการประยุกต์นวัตกรรมให้เป็นเทคโนโลยีใหม่

3.2. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย

4. เหตุที่นำนวัตกรรมนี้มาใช้

4.1. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

4.2. สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดอันตรายแก่ผู้สูงอายุ

4.3. สามารถเปิด ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

4.4. ตรวจจับพฤติกรรมของผู้สวมใส่อุปกรณ์

5. แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรม

5.1. การตรวจสอบอุปกรณ์ว่าประสิทธิภาพมาก น้อย เพียงใด