Chiến tranh đặc biệt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiến tranh đặc biệt by Mind Map: Chiến tranh đặc biệt

1. Âm mưu

1.1. Xâm lược thực dân kiểu mới

1.2. Tiến hành bằng quân đội tay sai

1.3. Cố vấn của Mỹ chỉ huy

1.4. Trang bị, phương tiện hiện đại

1.5. Dùng người Việt đánh người Việt

2. Thủ đoạn

2.1. Lập Ấp chiến lược

2.2. Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miến Nam

2.3. Hành quân càn quét để tiêu diệt lực lượng cách mạng

2.4. Phá hoại miền Bắc

2.5. Phong toả biên giới để ngăn chi viện từ miền Bắc

3. Đường lối kháng chiến

3.1. Kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính

3.2. Tập trung lực lượng 2 miền để mở tiến công

3.3. Đối với miền Bắc là hậu phương lớn

3.3.1. Xây dựng kinh tế + quốc phòng

3.3.2. Bảo về vững chắc miền bắc xã hội chủ nghĩa

3.3.3. Động viên chi viện cho miền Nam

3.3.4. Đẩy mạnh chiến tranh nhân dân để chống chiến tranh phá hoại

3.4. Đối với miền Nam Là tiền tuyến lớn

3.4.1. Giữ vững và phát triển thế tiến công

3.4.2. Đấu tranh quân sự kết hợp đấu tranh chính trị

4. Chiến thắng tiêu biểu

4.1. Chống phá bình định

4.1.1. 1962 đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh

4.1.2. Cuối 1962 trên nửa tổng số ấp và 70% nông dân do cách mạng kiểm soát

4.1.3. Giữa 1965 chỉ còn 2200 ấp

4.2. Đấu tranh chính trị

4.2.1. 11-6-1963 Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm

4.2.2. 16-6-1963 Quần chúng Sài Gòn biểu tình

4.2.3. 1-11-1963 Mỹ làm đảo chính lật đổ chế độ Diệm-Nu

4.3. Đấu tranh quân sự

4.3.1. 2-1-1963 thắng lợi Ấp Bắc Mỹ Tho

4.3.2. Chiến dịch Đông-Xuân 1964-1965 miền Nam và Trung

5. Nguên nhân thắng lợi

5.1. Đảng lãnh đạo đúng đắn

5.2. Nhân dân, quân đội cả nước đã chiến đấu đầy gian khổ

5.3. Lòng yêu nước của dân tộc

5.4. Miền Bắc hoàn thành xuất sắc sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và chi viện cho miền Nam

5.5. Tình đoàn kết chiến đấu của Việt Nam, Lào, Campuchia

6. Ý nghĩa lịch sử

6.1. Đánh dấu thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ

6.2. Tạo tiền đề, động lực đấu tranh cho các nước nô lệ, lệ thuộc