ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบ พร้อมทาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบ พร้อมทาน by Mind Map: ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบ พร้อมทาน

1. ความรู้

1.1. ความรู้ในการออกแบบสินค้าให้มีความน่าสนใจ

1.2. ความรู้ด้านการตลาดเพื่อนำสินค้าออกสู่การตลาด

1.3. ความรู้ด้านความปลอดภัย ของสินค้านั้นๆ

1.4. ความรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิต

2. ทักษะ

2.1. ทักษะในการผลิตสินค้า

2.2. ทักษะในการนำเสนอสินค้าให้ดึงดูดน่าสนใจ

2.3. ทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลากรอื่นๆ

2.4. ทักษะในการแก้ไขปัญหา