ระบบฆ่าเชื่อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบฆ่าเชื่อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัล by Mind Map: ระบบฆ่าเชื่อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัล

1. ความเชื่อมโยงระหว่างวัตกรรม

2. ความรู้ด้านต่างๆ

2.1. 1.การนำความร้อน

2.2. 2.การพาความร้อน

2.3. 3.การแผ่รังสี

3. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

3.1. 1.การผลิตน้ำผลไม้